Szkoła Policealna Mrowiński
w Tomaszowie Maz.

Symbol cyfrowy zawodu: 334306 – Technik administracji
Kwalifikacja: EKA.01 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Technik administracji to osoba odpowiedzialna w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

– gromadzić dokumentację i informacje, w tym o charakterze ekonomicznym i statystycznym

– opracowywać projekty aktów administracyjnych i umów cywilnoprawnych

– rozpoznawać i rozwiązywać problemy interesantów

– prowadzić korespondencję, redagować pisma urzędowe

– przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje

– organizować i nadzorować usługi wykonane przez zewnętrzne podmioty gospodarcze

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, w przedsiębiorstwach różnych branż w działach administracji lub działach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.