Szkoła Policealna Mrowiński
w Tomaszowie Maz.

Symbol cyfrowy zawodu: 321104 – Technik sterylizacji medycznej
Kwalifikacja: MED.12 – Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Uzyskujesz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej, który gwarantuje Ci pewne zatrudnienie w placówkach medycznych!

W ramach zajęć nauczysz się:

 • wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy, korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,
 • klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,
 • przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,
 • przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,
 • określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,
 • przygotowywania wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,
 • określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,
 • przeprowadzania kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji, na podstawie wyników zwalnia wsad,
 • określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,
 • udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,
 • stosowania zasad współpracy w zespole, które wpływają na wykonywanie zadań zawodowych, zachowując tajemnicę zawodową,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • dobierania preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,
 • stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie. Zajęcia prowadzone przez doświadczony personel medyczny.

 

Ponadto nauczysz się:

 • zawodowego języka angielskiego

Perspektywy zatrudnienia:

 • Szpitale
 • Prywatne i publiczne placówki opieki zdrowotnej
 • Przedsiębiorstwa innowacyjno-wdrożeniowe,
 • Uniwersytety medyczne i uniwersyteckie centra medyczne
 • Laboratoria
 • Firmy zajmujące się produkcją aparatury medycznej
 • Gabinety dentystyczne
 • Gabinety odnowy biologicznej

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.