Szkoła Policealna Mrowiński
w Tomaszowie Maz.

Symbol cyfrowy zawodu: 325402 – Opiekun medyczny
Kwalifikacja: MED.14 –Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Uzyskujesz państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny, który gwarantuje Ci pewne zatrudnienie w placówkach służby zdrowia!

W ramach zajęć:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe
 • wykonywania wybranych czynności medycznych w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym

Ponadto nauczysz się:

 • obsługi urządzeń sterylizujących – konserwacji, dezynfekcji przyborów
  i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • języka migowego
 • zawodowego języka angielskiego

Wykonywania wielu zadań praktycznych m.in.:

 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do karmienia przez zgłębnik
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do karmienia przez przetokę
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do płukania jamy ustnej, gardła, oka
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pomiaru glukozy we krwi
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do płukania rany
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej gastrostomii, tracheostomii, ileostomii, kolostomii
 • prowadzenia karty bilansu płynów
 • prowadzenia karty przyjmowanych i wydalanych płynów
 • prowadzenia karty podawanej diety i płynów przez zgłębnik
 • prowadzenia karty podawanej diety i płynów przez przetokę
 • wypełnienia karty gorączkowej
 • odłączenia wlewu kroplowego
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków przez układ pokarmowy
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków przez układ oddechowy
 • przygotowania zestawu, sprzętu i środków do podawania leków podskórnie
 • przygotowania materiałów, sprzętu i środków do pobierania krwi żylnej

i wielu innych czynności pielęgnacyjnych. Zajęcia prowadzone przez doświadczony personel medyczny.

Perspektywy zatrudnienia – Pewne zatrudnienie:

 • SZPITALE
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Prywatne kliniki
 • Ośrodki i domay pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Sanatoriach
 • Fundacje i stowarzyszeniach działające na rzecz osób chorych, starszych czy niesamodzielnych z innych powodów
 • Domy prywatne, świadcząc opiekę indywidualną

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.