Czas trwania – 2 semestry (doskonalące)

Łączna liczba godzin: 220

Studia adresowane są do osób:

– którzy ukończyli stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera;
– oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Ogólne cele kształcenia:

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne” jest wykształcenie specjalistów potrafiących profesjonalnie udzielić porady dietetyczno-żywieniowej, jak również prowadzić usługi żywieniowe i dietetyczne.
Szczegółowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.
Ponadto celem studiów jest zapewnienie potrzeb rynku pracy związanych ze zmieniającymi się potrzebami klientów usług w zakresie szeroko rozumianego zdrowia i stylu życia, jak również wparcie poradni lekarskich w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i metabolicznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, jak również będzie potrafił udzielać porad zgodnie z zasadami edukacji i związanymi z nią kompetencjami społecznymi. Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił ocenić stan zdrowia klienta/pacjenta, stan odżywienia, dokonać założeń żywieniowych i dietetycznych, zaplanować sposób żywienia lub dietę, przeprowadzić edukację żywieniową, ułożyć jadłospis/dietę, dokonać ocenę skuteczności przeprowadzonej edukacji i sposobu żywienia i wdrożyć działania korygujące w procesie edukacji żywieniowej i dietoterapii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w poradniach żywieniowych i dietetycznych, zarówno dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym jak również dla osób chorych; w poradniach lekarskich w ramach edukacji żywieniowej i dietoterapii schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem poradni diabetologicznych i metabolicznych; w zakładach żywienia zbiorowego w charakterze dietetyka; w klubach fitness w charakterze dietetyka/edukatora żywieniowego. Absolwent studiów będzie mógł zajmować stanowisko edukatora/trenera w ośrodkach zajmujących się edukacją zdrowotną.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia i wchłaniania.
 • Zna i rozumie przemiany biochemiczne w organizmie człowieka.
 • Zna funkcje fizjologiczne białek, tłuszczy, węglowodanów, składników mineralnych, witamin i substancji biologicznie czynnych w organizmie człowieka.
 • Zna technologię potraw i podstawy towaroznawstwa.
 • Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do późnej starości i potrafi zaplanować żywienie dostosowane do naturalnych etapów rozwoju człowieka.
 • Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem, style komunikowania się oraz bariery w komunikowaniu się i wiedzę tą wykorzystuje w prowadzeniu edukacji żywieniowej.
 • Zna metody oceny stanu odżywienia. Zna przyczyny i skutki nieracjonalnego sposobu żywienia. Zna przyczyny i skutki zaburzeń odżywiania.
 • Potrafi rozpoznać i dokonać korekty sposobu żywienia u osób w odmiennym stanie fizjologicznym i z chorobami dietozależnymi.
 • Zna zasady postępowania dietetycznego w chorobach w zależności od rodzaju, przebiegu i stopnia zaawansowania choroby.
 • Zna cele i zadania zdrowia publicznego, czynniki determinujące zdrowie i chorobę oraz aktualne problemy zdrowotne ludności w Polsce.
 • Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego sposoby żywienia i stylu życia w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych.

Umiejętności:

 • Potrafi planować, projektować i realizować działania związane z postępowaniem żywieniowym i dietetycznym oraz edukację żywieniową dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym i chorych.
 • Potrafi opracować i posługiwać się dokumentacją związaną z edukacją żywieniową pacjenta i postępowaniem dietetycznym.
 • Potrafi posługiwać się sprzętem do oceny stanu odżywienia, dietoterapii i opracowania dokumentacji edukacyjnej i związanej z postępowaniem dietetycznym.
 • Potrafi dokonać zapotrzebowania na surowce i produkty żywnościowe, oceny przebiegu procesów technologicznych i zastosować odpowiednie techniki sporządzania potraw.
 • Potrafi nawiązać współpracę z pacjentem lub klientem.
 • Potrafi rozpoznać problem zdrowotny lub potrzeby w zakresie żywienia pacjenta na podstawie wywiadu, ankiety, badań laboratoryjnych i antropometrycznych.
 • Potrafi wykorzystać metody oceny stanu odżywienia w planowaniu żywienia i postępowania dietetycznego.
 • Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze w postępowaniu żywieniowym i dietetycznym.
 • Potrafi dokonać oceny ilościowej i jakościowej jadłospisów i diet.
 • Potrafi zaplanować i wdrożyć zasady dietoterapii i dietoprofilaktyki chorób dietozależnych.

Kompetencje społeczne:

 • Doskonali swoją wiedzę i umiejętności związane z nowymi zmianami, trendami i potrzebami w zakresie wiedzy o organizmie człowieka, żywieniu i dietetyce.
 • Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do innych specjalistów o pomoc/konsultacje.
 • Stawia dobro pacjenta i żywionych grup na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta/klienta i żywionych grup.
 • Potrafi prowadzić postępowanie żywieniowe i dietetyczne w sposób efektywny i motywujący pacjenta.
 • Potrafi prowadzić postępowanie żywieniowe i dietetyczne w sposób zapewniający pacjentowi/klientowi lub żywionym grupom przysługujące im prawa.
 • Zapewnia pacjentowi/klientowi i sobie bezpieczne warunki pracy.

Wykaz przedmiotów:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka z elementami patofizjologii
 • Żywienie człowieka zdrowego z elementami biochemii
 • Dietetyka ogólna
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób metabolicznych i zaburzeń odżywiania
 • Dietetyka pediatryczna
 • Żywienie sportowców
 • Edukacja żywieniowa
 • Pracowania żywienia i dietetyki

Informacja o kosztach dostępna w sekretariacie szkoły.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim.

Budynek B – parter
ul. Świętego Antoniego 29
92-700 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 726 05 38

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.