Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich.

Cel studiów

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskimi uzyskują tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniający do wykonywania zawodu logopedy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent oprócz zdobycia fachowej wiedzy*, niezbędnej z zakresu logopedii i nauk pokrewnych, posiada umiejętności rozpoznania, różnicowania i diagnozowania zaburzeń komunikacji językowej. Potrafi przeprowadzić diagnozę logopedyczną dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Potrafi opracować program efektywnej terapii i skutecznie ją poprowadzić. Umie modyfikować swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta. Jest zdolny analizować wyniki badań specjalistycznych oraz określać i organizować współpracę z innymi specjalistami (np. psycholog, foniatra) zajmującymi się pacjentami z zaburzeniami mowy. Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu ontogenezy języka, logopedii, pedagogiki, psychologii, socjologii, językoznawstwa i medycyny. Potrafi współpracować z opiekunami podopiecznego (z zaburzeniami mowy). Wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, przede wszystkim programy komputerowe, podczas prowadzonej terapii logopedycznej. Umiejętnie ocenia opóźniony rozwój mowy, wskazuje na jego przyczyny i tworzy właściwy plan terapii logopedycznej. Ma kwalifikacje by wykorzystać pojęcia i metody współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; dokonywać wyboru i stosować odpowiednią metodę badawczą do opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych. Rozwija swoje kompetencje społeczne.

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia trwają 4 semestry
 • Obejmują 616 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.

Wykaz przedmiotów

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Ontolingwistyka
 • Elementy neuropsychologii
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, alalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria/anartria
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych
 • Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Neuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Elementy ortodoncji
 • Elementy audiologii dla logopedów
 • Dykcja z emisją głosu
 • Pedagogika specjalna
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych
 • Terapia logopedyczna osób starszych – strategie postępowania
 • Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej – afazja
 • Informatyka dla logopedów
 • Seminarium – projekt dyplomowy

Wymagane dokumenty

 • podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku;
 • dyplom(y) ukończenia studiów wyższych magisterskich lub medycznych (tytuł magistra lub lekarza medycyny) –  (kopia);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie o przygotowaniu nauczycielskim w przypadku ukończenia studiów niepedagogicznych;
 • opinia logopedy, dotycząca wymowy kandydata

Informacja o kosztach dostępna w sekretariacie szkoły.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim.

Budynek B – parter
ul. Świętego Antoniego 29
92-700 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 726 05 38

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

*Absolwent zna elementy wypowiedzi językowej i potrafi je opisać, ma poszerzoną wiedzę na temat fonetyki i fonologii. Zna terminologię z dziedziny logopedii. Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat kształtowania się i rozwoju mowy dziecka, zna uwarunkowania prawidłowego rozwoju mowy. Ma wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw logopedii, neuropsychologii, neurologii dziecięcej, ortodoncji i foniatrii. Zna anatomię i fizjologię mózgu, układu nerwowego oraz obwodowych narządów mowy. Wiedzę na temat dykcji i emisji głosu oraz kultury żywego słowa. Posiada również szeroką wiedzę na temat zaburzeń komunikacji językowej z uwzględnieniem dyslalii, alalii, dysleksji, dysglosji, jąkania, dyzartrii, anartrii, oligofazji, autyzmu, afazji, niedosłuchu. Posiada wiedzę na temat zaburzeń komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych. Zna psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania diagnozy i terapii w logopedii. Wie, jakie są zasady, metody i etapy przeprowadzania diagnozy logopedycznej. Zna zasady, metody i etapy programowania i prowadzenia terapii logopedycznej.