Rodzaj studiów – studia magisterskie,
Tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa,
Czas trwania studiów – 4 semestry
Tryb studiów – niestacjonarne.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające:

 • realizować najtrudniejsze zadania pielęgniarskie,
 • jak również prowadzić działalność profilaktyczną,
 • organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia, zajmować się promocją zdrowia,
 • prowadzić i nadzorować działalność edukacyjną i leczniczą pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia.

Absolwent zdobędzie umiejętność:

 • rozpoznawania podstawowych problemów zdrowotnych,
 • pozna systemy opieki zdrowotnej, podstawy nauk społecznych,
 • prawa, ekonomii i zarządzania,
 • reguły dotyczące stosowania odpowiednich metod badawczych.

Studia II stopnia przygotują do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich, w tym świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią. W tym zakresie absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności:

 • oceny stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawania czynników szkodliwych,
 • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej,
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,
 • wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,
 • dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywania informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Studia pozwolą na nabycie umiejętności pracy w ramach zespołu opieki zdrowotnej, w tym:

 • zdolności do współpracy z innymi uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym,
 • prowadzenia edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych,
 • organizowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
 • współpracy z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej takich jak:

 • prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia,
 • nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych,
 • przyuczenie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością,
 • organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym,
 • ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

Studia II stopnia przygotują absolwentów do:

 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej,
 • krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych,
 • wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM),
 • wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.

Zajęcia Uczelni WSPS

Punkt informacyjny

Św. Antoniego 29

97-200 Tomaszów Maz.

tel. 44 726 05 38