Rodzaj studiów – studia licencjackie,
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Certyfikaty językowe – opcjonalnie,
Tryb studiów – niestacjonarne,
Główny kierunek studiów – językoznawstwo,
Polska Rama Kwalifikacji i Europejska Rama Kwalifikacji –poziom VI,
Stypendia –  TAK,
Kredyty studenckie – TAK,
Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

Studenci kierunku języków w biznesie:

przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Język w biznesie krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem umiejętności samodzielnego planowania i realizowania działalności gospodarczej w zakresie usług biznesowych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Język w biznesie to przede wszystkim nauka oparta na zaawansowanych technologiach informatycznych do wykonywania zawodu, słownictwie związanym z zarządzaniem strategicznym i polityką społeczną. Stosowanie języka biznesu do prowadzenia działalności gospodarczej potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, marketingu usług, samodzielnego planowania i realizowania usług biznesowych w gospodarczo-prawnych stosunkach międzynarodowych w przedsiębiorstwach. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w szkołach, handlu zagranicznym, biurach podróży, przedsiębiorstwach  turystycznych, usługach marketingowych.

 

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań:

Aby być dobrym specjalistą języka biznesu, musisz kierować się dobrą znajomością języka angielskiego biznesu i nowymi technologiami informacyjnymi. Poznasz odpowiednie narzędzia niezbędne do kreowania innowacyjnych usług biznesowych w języku angielskim. Poznasz organizacje i funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku, a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w:

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, sektor usług, sektor produkcji, turystyka.

DODATKOWO:

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie  kompetencji ustnych, pisemnych, leksykalnych, gramatycznych, tekstowo-komunikacyjnych języka biznesu oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu  języka angielskiego w ekonomii i zarządzaniu oraz drugiego języka obcego na poziomie B2, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Język biznesu jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: komunikacja międzykulturowa, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

 

STUDIUJ W AP