Rodzaj studiów – studia licencjackie,
Tytuł zawodowy – licencjat,
Czas trwania studiów – 6 semestrów,
Certyfikaty językowe – opcjonalnie,
Tryb studiów – niestacjonarne,
Główny kierunek studiów – polityka i administracja.,
Polska Rama Kwalifikacji i Europejska Rama Kwalifikacji –poziom VI,
Stypendia –  TAK,
Kredyty studenckie – TAK,
Erasmus+ studia i praktyki – TAK.

Studenci kierunku administracji państwowej i samorządowej:

przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle. Absolwent programu Administracja państwowa i samorządowa krytycznie patrzy, przedstawia oryginalne propozycje działań i ocenia ich skuteczność i sprawiedliwość. Ćwiczy rygorystyczne umiejętności analityczne i krytyczne. Działa w zawodach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Administracja to przede wszystkim nauka oparta na regulacjach prawnych, stosunkach prawnych i instytucjach prawnych niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania. Stosowanie prawa w administracji w oparciu o orzecznictwo sądów, decyzje organów, pisma administracji i uchwały organów kolegialnych potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z sektora finansów, ekonomii, zarządzania, prawa w administracji, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w cenionych instytucjach prawnych, finansowych, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę  pracy w  administracji.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań:

Aby zostać dobrym administratorem, musisz kierować się chęcią zrozumienia, jak działają przedsiębiorstwa, rynek i gospodarka, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój gospodarczy organizacji i społeczeństwa. Poznasz podstawy  prawa w administracji, stosowania prawa  w jednostkach sektora  finansów publicznych  jak również  w podmiotach gospodarczych  zdobywając przy tym umiejętności praktycznego  stosowania  prawa  oraz  analizy i optymalizacji procesów gospodarczych. Poznasz podstawy relacji prawnych  a także nauczysz się kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w:

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: policji, służby mundurowej, administracji publicznej, samorządowej, administracji skarbowej, nadzoru i kontroli finansowej, ubezpieczeń społecznych, w jednostkach samorządu terytorialnego, przemyśle. Zajmują funkcje w administracji, jako eksperci, konsultanci, kontrolerzy, a nawet jako kierownicy.

DODATKOWO:

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie  stosowania prawa  w jednostkach sektora  administracji  jak również  w podmiotach gospodarczych   oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu  regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania, statystyki, IT, itp. Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Administracja państwowa i samorządowa jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów prawnych oraz ich obszarów zastosowania: prawa w administracji w oparciu o orzecznictwo sądów, decyzje organów, pisma administracji i uchwały organów kolegialnych itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  pierwszego stopnia z dyplomem licencjackim  będziesz  kontynuować  studia magisterskie, podyplomowe.

Studiuj w AP