Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
w Tomaszowie Maz.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Na tym kierunku nauczymy Cię, rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osoba starszą. Dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo–wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej. Udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Opiekun osoby starszej świadczy usługi opiekuńczo–wspierające. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Perspektywy zatrudnienia: Mając odpowiednie uprawnienia, możesz pracować w domach i ośrodkach pomocy społecznej, wszystkich instytucjach opiekuńczych. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.