Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
w Tomaszowie Maz.

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Asystent nauczyciela przedszkola jest zawodem o charakterze usługowym. Swoje zadania zawodowe asystent nauczyciela przedszkola wykonuje w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu. Opiekuje się dziećmi podczas spacerów, wycieczek, zajęć i zabaw na powietrzu. Wspiera dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych. Wspólnie z  nauczycielem uczy dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek. Uczestniczy w przygotowywaniu zajęć objętych planem pracy przedszkola i wraz z nauczycielem koordynuje ich właściwą realizację.

Miejscem pracy asystenta nauczyciela przedszkola jest przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz inne placówki wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego), w szczególności sale pobytu dzieci, pomieszczenia sanitarne, sala gimnastyczna, szatnia, ogród oraz plac zabaw. Wykonuje również swoją pracę podczas wycieczek i wyjazdów dzieci poza teren przedszkola. Wymaga się od niego respektowania przepisów Konwencji o Prawach Dziecka oraz przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych, zaleceń Sanepidu oraz przepisów BHP i ochrony ppoż. Jego praca przebiega w systemie jednozmianowym. Stanowisko asystenta nauczyciela przedszkola nie jest stanowiskiem samodzielnym. Wszelkie jego działania podejmowane wobec dzieci muszą być uzgadniane z nauczycielem.

Pobierz podanie do Szkoły Policealnej: Podanie do Szkoły Policealnej w Tomaszowie Maz.